Hoofdmenu
Submenu

Veelgestelde vragen

Op dit moment is nog niet bekend of de kruising kan worden aangepast en indien dit mogelijk is op welke termijn dat zal plaatsvinden. Eventuele aanpassing van de kruising is afhankelijk van andere werkzaamheden op wegen in het kustgebied van Scheveningen. De afdeling Bereikbaarheidsregie van de gemeente Den Haag toetst wanneer welke werkzaamheden op het hoofdwegennet mogen worden uitgevoerd.

Met de inbreng scherpen we het plan voor de Badhuisweg aan. Er wordt een participatieverslag gemaakt van, waarin staat wat er met de inbreng is gedaan. Dit participatieverslag komt ook op de website te staan. 

We nodigen alle omwonenden en omliggende bedrijven en organisaties uit om mee te denken over deze nieuwe ontwikkeling aan de Badhuisweg. Alle inbreng is welkom. 

U kunt op verschillende manieren meedenken. Op 31 mei organiseerden we een bijeenkomst voor omwonenden en ge├»nteresseerden. Ook hebben twee thematafels georganiseerd over verkeer en parkeren, en omvang en uitstraling van het woongebouw. Wilt u liever online meedenken? Vul dan de online vragenlijst in. 

Nee, het plan gaat buiten het bestemmingsplan. Er zijn een aantal redenen waarom afgeweken wordt van het bestemmingsplan: 

  • Groot woningtekort in Den Haag/ scheveningen 
  • Een andere invulling van deze kavel is financieel niet haalbaar. 
  • De extra meters zijn nodig om een kwalitatief hoge architectonische uitstraling te realiseren
  • Het initiatief past stedenbouwkundig bij deze markante locatie
     

Het voorgestelde woongebouw past qua afmetingen en positie niet in het bestemmingsplan. Om deze reden wordt een planuitwerkingskader gemaakt, waarin de voorwaarden worden opgenomen waarbinnen een bouwplan kan worden gemaakt dat qua functie of afmetingen afwijkt van het bestemmingsplan.

Het gebouw zal in bouwmassa (hoogtes en positie van rooilijnen) aansluiten zoeken bij de directe omgeving. Daarnaast zal er qua opzet, beeld en uitstraling van het gebouw ook aansluiting worden gezocht bij voorbeelden van vergelijkbare woongebouwen aan de Badhuisweg en Nieuwe Parklaan.

Het gebouw wordt met een hoofdentree ontsloten aan de Badhuisweg. De parkeergarage zal ontsloten worden aan de Haarlemsestraat.

Een hoogteaccent past bij de typologie van een chique woongebouw zoals op meerdere plekken voorkomt in de omgeving. Daarnaast wordt deze hoogte als passend gezien op de grens van Scheveningen Bad en het Belgisch Park.

Het gebouw sluit met de nieuwe hoogtes aan op de omgeving rondom het kruispunt en op de bebouwing aan de Utrechtsestraat en de Haarlemsestraat. Dit is te zien op verschillende afbeeldingen.

Het gebouw wordt opgedeeld in drie verschillende delen die maximaal 5, 6, en 7 lagen hoog mogen worden. Op het gedeelte van 7 lagen mag nog een hoogteaccent in de vorm van een a twee woningen worden gemaakt

Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de inrichting van de kruising Nieuwe Parklaan-Badhuisweg-Kurhausweg-Harstenhoekweg-Utrechtsestraat naar het veiliger maken van deze kruising. Er zijn nog geen resultaten bekend van deze verkenning.

Het te realiseren programma wordt getoetst aan de Nota parkeernormen Den Haag 2021 (RIS309940). Aangezien het te realiseren programma nog niet exact bekend is, kan nog niet worden aangegeven welke parkeernormen exact van toepassing zijn. De gemeentelijke parkeernormen voor Wonen zijn opgenomen in bijlage 3 van voornoemde nota.

Het exacte aantal parkeerplaatsen wordt bepaald als het aantal woningen definitief is. Het aantal parkeerplaatsen wordt gebaseerd op het parkeerbeleid van de gemeente Den Haag.

Kopers uit scheveningen hebben voorrang op de woningen met een koopsom tot de Nationale Hypotheek Garantie.

De prijzen zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat er een deel van de woningen betaalbare koop zal zijn.

De te realiseren woningen zijn koopwoningen.

Er komen tussen de 70 en de 80 woningen.

Cookie-instellingen